سررور مجازی
یک نوعی سرور 
اختصاصی است تا امکانات
سرور کامل را ارائه کند
خدمات هاستینگ
هاستینگ فضای موردنیاز
شما برای ذخیره اطلاعات 
وبسایت را فراهم میکند
طراحی سایت
یک پایگاه اینترنتی
جهت معرفی شرکت
وارائه محصولات است
تولید نرم افزار   
 ساختاری است که روی
توسعهو تولید محصولات
نرم‌افزاریاعمال می‌شود.