پرداخت فاکتور سازمانی
فاکتور سازمانی خود را
با مبلغ دلخواه ایجاد کرده
و اقدام به پرداخت کنید