بنر سرور سایت برنا

جهت پرداخت فاکتور سازمانی به لینک زیر رفته و مراحل را به شرحی که در ادامه امده انجام دهید.

  1. ابتدا قیمت فاکتور را مشابه شکل بسازید برای مثال مبلغ 145،983،000 ریال را به تومان روی گزینه ها تنظیم کنید
    • مبلغ میلیون تومان را روی 14
    • مبلغ صد هزار تومان را روی 5
    • مبلغ هزار تومان را روی 98
    • و مبلغ تومان را روی 300 تنظیم کنید

2. در قسمت شماره فاکتور شماره فاکتور از روی فاکتور مطابق شکل انتخاب نمایید . سپی مراحل ثبت نام را تکمیل و پرداخت نتمایید.

ففففف